1°Juridische informatie**

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap “PONAS TRAVEL”, met zetel te Hutsepotstraat 18, 9052 Gent K.B.O-nummer BE 0440.201.341 hierna genoemd: “PONAS TRAVEL”.

2°Definities

BW: Burgerlijk Wetboek.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna genoemd de Kajakker. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer: Iedere natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, hierna genoemd de Kajakker. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij PONAS TRAVEL BV een systeem voor verkoop op afstand van kajakverhuur en zwemvesten toegankelijk stelt.
Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
WER: Het Wetboek van Economisch Recht.
3°Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld
Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening houdend met hun hoedanigheid. Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.
4°Toepassingsgebied
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PONAS TRAVEL BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PONAS TRAVEL BV en consument of ondernemer. Tegenstelbaarheid
De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en tegenstelbaarheid wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de online reservatie of per mail na contact en voor de totstandkoming van de reservatie.
De knock-out rule tussen ondernemingen
In geval zowel PONAS TRAVEL BV als de Ondernemer hun algemene voorwaarden willen toepassen dan zullen deze beide sets voorwaarden voluit van toepassing zijn met uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide zijden worden uitgeschakeld.(zg…knock out). Op de conflicterende bepalingen zal dan het gemeen recht van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden tegenstrijdig zijn, moet het gemeen verbintenissenrecht worden toegepast.
5°Offerte en toelichting
Geldigheid
De offerte van PONAS TRAVEL BV blijft 30 dagen geldig.
Inhoud
De offerte omvat enkel de activiteiten, hoeveelheden en tijdstip/duur die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaat PONAS TRAVEL BV ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang meegedeeld en verwerkt in de offerte.
6°Totstandkoming de overeenkomst Consument
De overeenkomsten worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:

• De reservatie kan gebeuren via de website (reservatie kost) en aanvaard worden via het reservatie vakje met aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

7°Totstandkoming de overeenkomst Ondernemer/grote groepen

De overeenkomsten worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:

• De aanvraag gebeurt via de mail met verzending van de prijsofferte met bijhorende Algemene Voorwaarden.

8°Prijzen

Algemeen

De prijs voor 2u30 vaarplezier bedraagt 12,50 euro per persoon excl. Btw.
De prijs voor 1⁄2 dag vaarplezier bedraagt 15,00 euro per persoon excl. Btw.

De prijs voor een volledige dag bedraagt 20,00 euro per persoon excl. Btw.
Prijzen groepen
De prijs voor groepen vanaf 20 tot 150 personen is steeds op aanvraag.

9°Betalingsvoorwaarden Consument

PONAS TRAVEL BV vraagt steeds 50% voorschot bij reservatie via de website. Voor aanvang van de activiteit betaalt de consument het saldo volledig.
10°Betalingsvoorwaarden Ondernemer/grote groepen

Pas na de activiteit zal de facturatie plaatsvinden.

11°Richtlijnen activiteiten

Toelating tot gebruik

De huur van onze goederen en het bijhorend materieel nodig voor de activiteit wordt enkel verstrekt aan personen vanaf 18 jaar of ouder. Voor personen jonger dan 18 jaar kan dit enkel op voorlegging van hun identiteitskaart of de ondertekende goedkeuring van de ouders of hun aangestelde.

Staat van het goed

Bij vertrek wordt een document opgesteld met de beschrijving van de kajak. Bij onherstelbare schade moet de deze volledig vergoed worden.
Gebruik materialen en bijkomende instructies

De Kajakker zal het gehuurde materiaal compleet en in goede staat terug inleveren.
De Kajakker zal het materiaal naar behoren gebruiken en behandelen en zal de toepasselijke wetgeving en voorschriften in de ruimste zin van het woord naleven.

Hij zal zich ook houden aan de instructies die PONAS TRAVEL BV voor het vertrek geeft.
Risico en verantwoordelijkheid
Het gebruik van de kajak geschiedt geheel op eigen risico. De Kajakker is volledig verantwoordelijk voor de schade die aan derden wordt toegebracht. Iedere Kajakker wordt verondersteld te kunnen zwemmen en is verplicht een reddingsvest mee te hebben en aan te houden gedurende de hele tocht.

Zwemmen in de Gentse wateren is verboden evenals het gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen/drugs voor of tijdens de tocht.
De Kajakker geeft steeds voorrang aan gemotoriseerde vaartuigen en houdt steeds rechts aan op het water.

De Kajakker is gehouden tot naleving van de geldende wetgeving en voorschriften in de ruimste zin van het woord.
De Kajakker is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het gehuurde materiaal. Reparatiekosten of kosten van vervanging zijn voor rekening van de Kajakker.

Startpunt

Het startpunt van de tocht is aan de jachthaven bij de GLV (Gentse leievaarders), aan de Snepkaai.
Aanvangsuur
De Kajakker moet ten laatste 15 minuten voor het afgesproken startuur ter plaatse zijn.

Afloop activiteiten

De Kajakker is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de kajak; kano, Sup en het gehuurde materiaal aan onze balie bij de GLV, op het overeengekomen einduur.
12°Annuleringsvoorwaarden

Algemeen

Ziekteattesten geven enkel recht op terugbetaling of voorwaarde dat het zieken briefje dateert voor de dag van de activiteit. Bij een annulering tot 72 uur voor de kajak dag zijn kosteloze annuleringen en verplaatsingen toegestaan.

Annulatie op de dag zelf

Bij annulering op de dag zelf om welke reden ook mag de Kajakker kosteloos de reservatie verplaatsen naar een andere datum. Dit echter na onderling overleg met de verhuurder PONAS TRAVEL BV. Deze kosteloze verplaatsing geldt enkel en alleen als de huurder op voorhand verwittigd. Deze verwittiging moet het een allerlaatste 2:00 uur voor het aanvangsuur van de reservatie medegedeeld worden. Gebeurt de verwittiging na het aanvangsuur dan wordt dit beschouwd als een “no show” en wordt het voorschot van de Kajakker ingehouden.

Minder deelnemers aanwezig dan gereserveerd.

De Kajakker mag steeds telefonisch of via mail info@kajakgent.be aankondigen dat er minder deelnemers aanwezig zullen zijn.

Algemene Voorwaarden Ponas Travel BV

Ponas Travel BV info@ponas.be 09/222 17 73

Als de aankondiging gebeurt meer dan 24 uur op voorhand dan wordt de prijs aangepast .
Als er geen aankondiging gebeurt of te laat is dan is de volledige prijs van reservatie verschuldigd. Nadien wordt het berekend op het laatste aantal dat doorgegeven is met een marge van ±5%.

Slecht weer

Bij slecht weer mag de Kajakker de activiteit kosteloos verplaatsen naar een andere datum of voorwaarde dat hij verwittigt ten allerlaatste twee uur voor de aanvang van de activiteit.
13°Klachtenregeling

Algemeen
PONAS TRAVEL BV heeft een klachtenprocedure opgesteld die voldoende bekend is en behandelt elke klacht dan ook overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Mededeling
Gezien de aard van onze activiteiten moet de klacht ingediend worden binnen de 24u na aanvang van de activiteit en dit op het email adres info@kajak.gent.be
De klacht moet volledig en duidelijk omschreven ingediend worden binnen korte tijd nadat de Kajakker de gebreken heeft geconstateerd.
Behandeling
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor behandeling voor de rechtbank met een voorkeur voor voorafgaande bemiddeling. 14°Betalingsvoorwaarden Ondernemer
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen tenzij anders overeengekomen op de factuur.
15°Niet tijdige betaling factuur
Intresten.
Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.
Schadevergoeding Ondernemer
Elke laattijdige betaling door de Ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.
Invorderingskosten
Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en rechtsplegingsvergoeding worden doorgerekend aan de Ondernemer.
16°Schuldvordering Consument
Bij gebrek aan volledige betaling door de Consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.Bij gebrek aan volledige betaling door de Consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de Consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.17°VARIAFoto’s en beelden van activiteiten kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is zal de Kajakker dit schriftelijk te melden.

    18°GDPR

    PONAS TRAVEL BV verwerkt de persoonsgegevens van de Kajakker op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een

aanvaarde offerte en/of reservatie. Op vraag van de Kajakker kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u niet akkoord met de manier waarop PONAS TRAVEL BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

19°Ongeldige voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. 20°Bevoegdheid

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden als volgt voor de rechtbanken behandeld:
Consument
Ingeval de klant een Consument is, zijn bij procedures die de Consument ten opzichte van PONAS TRAVEL BV start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van PONAS TRAVEL BV bevoegd, tenzij dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Bij procedures opgestart door PONAS TRAVEL BV is naar keuze van PONAS TRAVEL BV de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering. Ondernemer

In geval van betwistingen met Ondernemers , is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van de zetel van PONAS TRAVEL BV bevoegd, of het vredegerecht van Merelbeke, tenzij dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Algemene Voorwaarden Ponas Travel BV opgesteld door EHBA

Ponas Travel BV info@ponas.be 09/222 17 73